Kategorijos archyvas: Socialinė psichologija

Psichologinis ir fizinis trečiųjų asmenų smurtas

Remiantis civiliniu kodeksu, galima teigti, kad tretieji asmenys, tai klientai, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus ir turintys visas ieškovo teises ir pareigas. Smurto sąvoka vis dažnesnė kasdieninėje darbuotojų kalboje ir ši sąvoka apima psichologinę ir fizinę agresiją, nukreiptą į dirbantį asmenį ir sukeliančią pavojų jo sveikatai, saugumui ir šią agresiją vykdo įstaigoje nedirbantys asmenys.

Informaciniai karai: esmė, tikslai, sąvokų kaita bei technologijos

Mū­sų die­no­mis (ir nak­ti­mis) in­for­ma­ci­niai ka­rai vyk­sta įvai­rio­se sri­ty­se – nuo ka­ro, po­li­ti­kos iki eko­no­mi­kos ir so­cia­li­nių san­ty­kių. Ka­riau­ja­ma be tie­sio­gi­nės kon­fron­ta­ci­jos, fi­ziš­kai ne­nai­ki­nant (iš­sky­rus ki­ber­ne­ti­nes ata­kas) ka­ri­nių ir ki­tų prie­ši­nin­ko re­sur­sų. In­for­ma­ci­nio ka­ro tiks­las – keis­ti prie­ši­nin­ko ka­rių ir vi­suo­me­nės dva­si­nes ir mo­ra­li­nes nuo­sta­tas, jų pa­žiū­ras ir įsi­ti­ki­ni­mus. Tam pa­si­tel­kia­ma įtai­ga, vei­kian­ti žmo­gaus psi­chi­ką Skaityti toliau…

Psichopatai nepajėgūs suprasti kitiems sukeliamo skausmo

Paprastai žmonėms, įsivaizduojantiems kitų skausmą, smegenyse aktyvuojasi sritys, atsakingos už empatiją ir rūpestį. Tačiau nuo psichopatijos sutrikimo kenčiantiems žmonėms ši sistema neveikia – už empatiją atsakingos sritys lieka neaktyvios, taip pat, nesusikuria ryšiai su kitomis sritimis, atsakingomis už emocinį suvokimą ir sprendimų priėmimą. Tokios Čikagos universiteto mokslininko Jeano Decety ir kolegų atlikto tyrimo išvados rugsėjo Skaityti toliau…